A szolgálati elismerés szabályai 2020. november 18–tól

2022.11.04

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény – 9. §

9. § [Szolgálati elismerés] * 

(1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár. 

(2) A szolgálati elismerés
a) huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év jogviszony esetén öthavi
illetményének megfelelő összeg.

*2020. november 18–tól  2021. december 1-jéig alkalmazandó , azzal az eltéréssel, hogy 2021. december 1. és 2022. június 1. között a veszélyhelyzet alatt  hozott két kormányrendelet szerint kell lejárni

2022. június 1-jétől
(A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló  2022. évi V. törvény 84. §-a szerint)

(3) A szolgálati elismerés a (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

(4)   A szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény  8. § (9) bekezdés a)-l) pontja, valamint a 8. § (9a) bekezdés c) és e) pontja szerinti jogviszonyban töltött időtartamot, függetlenül attól, hogy az adott jogviszony 2020. november 18. napja előtt vagy azt követően jött létre.

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek számít:

8. § (9) bekezdés a)–l):

 1. az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 2. közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
 3. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban
 4. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban
 5. a szolgálati jogviszonyban
 6. a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban
 7. a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban
 8. az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
 9.  az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
 10. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
 11. a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban
 12. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban

8. § (9a)bekezdés c) és e) pontok:

c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
e) a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
függetlenül attól, hogy az adott jogviszony 2020. november 18. napja (az Eszjtv. hatályba lépése)  előtt vagy azt követően jött létre. 

(5)  A (4) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe az az időtartam, ami az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának megállapításakor nem került figyelembevételre.

(6) A (4) bekezdés alkalmazásában az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülnek az alábbi szolgáltatók is:

 1. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ,
 2. az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltató az ezen egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó vonatkozásában,
 3. a többségi vagy kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

(7)  A szolgálati elismerést az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére

 1. a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltát követő hónap utolsó napjáig kell kifizetni,
 2. amennyiben az egészségügyi szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, a megszűnés évében esedékessé váló szolgálati elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. 

(8)   A szolgálati elismerés több egészségügyi szolgáltatónál fennálló egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is csak egy alkalommal illeti meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veszélyhelyzet alatt alkalmazandó szabályok

2021. december 1. és 2022. május 31. között

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1) Korm. rendelet szerint

1. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 9. §-a alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni 

a) az Eszjtv. 8. § (9) bekezdése a)–m)

 1. az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 2. közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
 3. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban
 4. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban
 5. a szolgálati jogviszonyban
 6. a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban
 7. a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban
 8. az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
 9.  az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
 10. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
 11. a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban
 12. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban
 13. e törvény hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál vagy külföldi szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban

töltött időt,

b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint:

4.§ (3) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni - az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló

 1. a szabadfoglalkozás keretében,
 2. az egyéni egészségügyi vállalkozóként,
 3. az egyéni cég tagjaként,
 4. a társas vállalkozás tagjaként,
 5. az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként

töltött időt,

c) az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése

Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

 1. a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
 2. az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
 3. a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
 4. az Eszjtv. 8. § (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint
 5. a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,

ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba,

függetlenül attól, hogy az adott jogviszony az Eszjtv. hatálybalépése (2020. november 18.) előtt vagy azt követően jött létre.

 

2022. június 1-jétől:  

1. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 9. §-a alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni 

 1. az Eszjtv. 8. § (9) bekezdése a)–l)
 2. az Eszjtv. 8. § (9a)bekezdés c) és e)

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1) Korm. rendelet szerint

1.§ (2) az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülnek az alábbi szolgáltatók is:

 1. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ,
 2. az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltató az ezen egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó vonatkozásában,
 3. a többségi vagy kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.

2. § (1) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az 1. § alapján figyelembe vehető időtartam alapján számított szolgálati ideje az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követően elérte vagy meghaladta a szolgálati elismerésre jogosító - az Eszjtv. 9. § (2) bekezdésében meghatározott - időt, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogosult a szolgálati elismerésnek az így megállapított szolgálati idő szerinti fokozatára. 

(2) Nem vehető figyelembe az az időtartam, ami az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának megállapításakor nem került figyelembevételre. 

(3) A szolgálati elismerést:

 1. 2021. december 31. napjáig kell kifizetni, ha a jogosultság megállapításához szükséges szolgálati idővel már 2021. december 2–án  rendelkezett az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, 
 2. az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltát követő hónap utolsó napjáig kell kifizetni, 
 3. ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló szolgálati elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. 

(4) A szolgálati elismerés - az Eszjtv. 9. § (2) bekezdésében meghatározott szolgálati idő figyelembevételével - több egészségügyi szolgáltatónál fennálló egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is csak egy alkalommal illeti meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt.

(5) A szolgálati elismerést az az egészségügyi szolgáltató köteles kifizetni, amelyik szolgáltatóval az érintett személy egészségügyi szolgálati jogviszonya

 1. a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben e rendelet hatálybalépésekor fennáll,
  azaz: 2021. december 2–án
 2. a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltának időpontjában fennáll,
 3. a (4) bekezdés szerinti esetben hamarabb létrejött.

3. § Az e rendeletben foglaltak nem érintik a már korábban megállapított és kifizetett jubileumi jutalmat és szolgálati elismerést.

6. § E rendeletnek a 819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet* által  megállapított 1. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni a szolgálati elismerés soron következő fokozatainak megállapításához szükséges szolgálati idő számítása során azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az e rendelet 2021. december 31-én hatályos 1. §-a alapján megállapított szolgálati idejét szolgálati elismerésre jogosító szolgálati időként 2022. január 1-jét követően is figyelembe kell venni.

*a rendelet szabályai beépültek a 664/2021. (XII.1) kormányrendeletbe

 

Megjegyzés  

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt kiegészítette a 20. §–sal a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló  a 2022. évi V. törvény, és így került be az a fontos szabály, mely szerint a 2021. december 31–én hatályos szabályok szerint megállapított szolgálati elismerésre jogosító időt 2022. január 1–jét követően is figyelembe kell venni. (lásd: 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet 6. §–át)


« Ugrás az összes hírhez