Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba beszámítandó jogviszonyok

2022.11.04

2021. március 1-jétől hatályos jogszabályok, amelyek alapján ki lehet számítani az egészségügyi szolgálati jogviszony tartamát.

2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

8. § (9) A (8) bekezdés alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

 1. az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
 2. közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,
 3. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,
 4. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban,
 5. a szolgálati jogviszonyban,
 6. a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
 7. a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
 8. az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
 9.  az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
 10. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 11. a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 12. a kormányzati igazgatásról szóló törvény, a Kit. hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,
 13. e törvény hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál vagy külföldi szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban

töltött időt.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló  2021. évi XCIX. törvény (amely 2021. VI. 28–án lépett hatályba és 2022. VI. 1–ig volt hatályban) a 315. § (3) bekezdésében  úgy rendelkezett, hogy 2021.december. 1–től  az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kiegészül, azaz bővül az egészségügyi szolgálati jogviszonyba beszámítható jogviszonyok köre:

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

(9a) *  A (9) bekezdésben foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,

c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,

d) a (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, és

e) a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,

ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.

*

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

4.§ (3) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni - az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló -

 1. a szabadfoglalkozás keretében,
 2. az egyéni egészségügyi vállalkozóként,
 3. az egyéni cég tagjaként,
 4. a társas vállalkozás tagjaként,
 5. az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként

töltött időt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Veszélyhelyzet alatt alkalmazandó szabályok

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról  – hatályban volt: 2021. március 1–től 2021. november 30–ig, december 1-jétől  rendelkezései beépülnek a hivatkozott jogszabályhelyekre.

Ebből a rendeletből az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érinti a 4.§, a 16. § (5) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése és a rendelet 21. §–a.

4. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell.

16.§ (5) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

 1. a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
 2. az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
 3. a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
 4. az Eszjtv. 8. § (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint
 5. a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,

ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.

19. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell az itt felsorolt mintegy 23 törvényben felsorolt jogviszonyokon túl

21. § Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: melynek értelmében a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottak  és munkavállalók  jogviszonya nem alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, és nem alkalmazhatók rájuk a az Eszjtv. 1. § (4), valamint a (7) és a (8) bekezdései.


« Ugrás az összes hírhez